Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Documents d’organització i gestió del CFGS

En aquesta secció podreu trobar tots els documents vigents per a l’organització i gestió del centre aprovats en Consell Escolar.

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) recull entre d’altres:
– Trets d’identitat del centre
– Principis pedagògics
– Projecte Lingüístic
– Estructura organitzativa
– Avaluació de centre

Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) recullen entre d’altres:
– Estructura organitzativa i pedagògica del centre
– Normes de convivència
– Drets i deures de l’alumnat i professorat
– PAS
– Funcionament de centre
– Gestió econòmica
– Avaluació del centre