Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Matrícules

Avís important
En la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 els calendaris, ratios i altres informacions previstes en aquesta normativa es poden veure alterats. Consulteu la pàgina web i les xarxes socials de l’escola sovint per a possibles canvis.

 

Terminis de Preinscripció menors d’edat i adults. Curs 2020-21

Preinscripció oberta

A partir del 20 de juliol tornem a obrir les preinscripcions en els cursos que encara disposin de places lliures. Per a les inscripcions fetes en aquest termini es tindrà en compte la data de sol·licitud.

 • Del 20/07 al 31/08: Sol·licitud de preinscripció (on line).
 • De l’01 al 04/09: Assignació de places.
 • Del 05 al 09/09: Pagament de la taxa de matrícula (35€) per transferència bancària, indicant NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A + MATRÍCULA 20-21 al núm: ES30 0081 0086 0600 0107 1512 (Banc de Sabadell). Cal que ens feu arribar el comprovant de transferència al correu electrònic elgalliner@elgalliner.cat

A partir del 10 de setembre, queden anul·lades les preinscripcions que no s’hagin formalitzat mitjançant el pagament de la matrícula.

Per preinscriure’t a qualsevol del nostres cursos, clica l’enllaç:

PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21

A partir del 10 de setembre, es poden seguir fent preinscripcions mentre quedin places lliures.

Preinscripció avançada (alumnes actuals)

 • Del 29/06 al 12/07: Sol·licitud de preinscripció (on line). Accedeix al formulari, mitjançant GWIDO, clicant en aquest ENLLAÇ.
 • Del 13 al 14/07: Assignació de places (via correu electrònic). Podeu comprovar l’estat de la vostra sol·licitud en el següent ENLLAÇ
 • Del 15 al 19/07: Pagament de la taxa de matrícula (17,5€) per transferència bancària, indicant:
  NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A + MATRÍCULA 20-21
  al núm: ES30 0081 0086 0600 0107 1512 (Banc de Sabadell).
  Cal que ens feu arribar el comprovant de transferència al correu electrònic elgalliner@elgalliner.cat

Els tutors/alumnes del curs 2019-20 han d’accedir al SISTEMA D’INSCRIPCIÓ CIUTADANA mitjançant la plataforma Gwido.

En els cursos que el nombre de sol·licituds superi el de places, aquestes s’adjudicaran per sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.

Els alumnes del curs 2019-20 que no hagin fet la matrícula durant el període de Matriculacions Avançades perden el seu dret a plaça i el descompte en la matrícula.

A partir del 20 de juliol, queden anul·lades automàticament les preinscripcions que no s’hagin formalitzat mitjançant el pagament de la matrícula.

Documentació necessària per a les matrícules

Un cop feta la preinscripció i en el cas que tinguis plaça assignada, rebràs un correu electrònic amb el full SEPA, les autoritzacions que cal que ens signis, i les instruccions per fer el pagament de la matrícula. En el termini de 3 dies naturals hauràs de fer el pagament de la matrícula i enviar-nos el comprovant a elgalliner@elgalliner.cat i, abans del primer dia de classe, dur-nos els documents signats a Secretaria de l’Escola en horari d’atenció al públic (mes d’agost, tancat per vacances). Truqueu abans per demanar cita. Si disposeu de signatura digital ens podeu fer arribar els papers signats per correu electrònic.

Rebreu el correu electrònic a la direcció que ens heu indicat a la preinscripció. Assegureu-vos d’escriure-la correctament. Si no rebeu la notificació comproveu la vostra bústia de correu no desitjat. En última instància, poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’Escola i us farem arribar la preinscripció.

ATENCIÓ: Si tens plaça assignada i no fas el pagament de la matrícula dins els 3 dies naturals següents, perds la plaça i tot dret a reclamar-la. Totes les inscripcions que, en el moment de l’inici del curs no hagin portat tota la documentació signada queden anul·lades automàticament.

Pagament de la matrícula d’inscripció

Tot l’alumnat pagarà una matrícula en el moment de la inscripció. L’import es correspon a:

 • Nous Alumnes del curs 2020-21: 35€
 • Alumnes del curs 2019-20 matriculats dins el període de matriculació avançada: 50% sobre el preu de matrícula (17.5€)

Pagament de quotes mensuals

 • Cursos per a menors d’edat: 10 quotes anuals d’idèntic import. Es pagarà cada quota íntegre a mes vençut, això és, durant la primera setmana del mes següent.
 • Cursos per a adults: els cursos anuals equivalen a 9 quotes d’idèntic import. Es pagarà cada quota íntegre a mes vençut, això és, durant la primera setmana del mes següent.
 • Cursos intensius: Es pagarà la totalitat de l’import + matrícula en el moment de la inscripció. El pagament es pot fer presencialment mitjançant targeta de crèdit o dèbit, o a través de transferència bancària indicant NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A + NOM DEL CURS al núm.: ES30 0081 0086 0600 0107 1512 (Banc de Sabadell). Cal que ens feu arribar el comprovant de transferència al correu electrònic elgalliner@elgalliner.cat

Altes i baixes de l’alumnat

Tot aquell alumne que vulgui donar-se d’alta a les activitats fora del termini d’inscripcions, un cop hagi començat el curs podrà fer-ho sempre que hi hagin places disponibles, tant pel que fa a adults o com a menors. Haurà de liquidar el cost de matrícula en el moment de l’alta. La quota íntegra corresponent es cobrarà durant la primera setmana del mes següent.

Tot aquell alumne que vulgui donar-se de baixa de les activitats, ho haurà de fer abans del 25 de cada mes, a fi i efecte de ser retirats dels llistats de cobrament mensual. En cas que no compleixi el termini, se li cobrarà la quota íntegre pertinent i no es procedirà a la devolució.

Descomptes

Si sou beneficiaris d’algun descompte caldrà acreditar-ho, amb la documentació pertinent, en el moment de dur-nos la documentació signada.

En els cursos per a menors d’edat hi ha descomptes per als alumnes que facin més d’un curs simultàniament, per a germans, amb el carnet de família nombrosa o monoparental, amb la Targeta acreditativa de la discapacitat o si els tutors estan en situació d’atur. En cap cas els descomptes són acumulatius.

En cursos regulars:

 • Socis de l’entitat (AGT) i altres entitats col·laboradores (APCC o AADPC i CRA’P).
 • Alumnes que facin més d’un curs simultàniament: 20% (adults) i 50 % (menors d’edat). A partir del 2n curs (el descompte s’aplica en el curs més econòmic).
 • Descompte familiar (germans o pares i fills): 15% . A partir del segon membre de la família.
 • Amb el carnet de família nombrosa o monoparental: 15%
 • Amb la Targeta acreditativa de la discapacitat: 15 %
 • En els cursos per a menors d’edat: 50% de descompte si els 2 pares estan a l’atur.
 • Estudiants d’entre 18 i 25 anys, jubilats i aturats: 15%. Cal presentar:
  • Estudiants: resguard de matrícula del curs actual.
  • Aturats: certificat del SOC amb un màxim d’antiguitat de 30 dies.

En la majoria de cursos intensius:

 • Si ja ets alumne/a d’ El Galliner: 20%
 • Si et matricules a més d’un intensiu: 10%  Descompte a partir del segon curs més econòmic.
 • Amb el carnet de l’ACET: 20%
 • En cursos per a professionals: 20% (amb els carnets AGT, APCC o AADPC i CRA’P).

Observacions

Cal que ompliu tots els camps obligatoris del formulari de preinscripció. El sistema no validarà la preinscripció si en queda algun de buit.

Em vull apuntar a més d’un curs
Si una mateixa persona vol inscriure’s en dos cursos o grups diferents caldrà que faci dues preinscripcions diferents.

Heu de fer un canvi en una preinscripció?
Cal fer-ne una de nova. Els tutors de les persones inscrites són les responsables, en última instància, de comprovar que la preinscripció s’hagi fet correctament. En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a vàlida la darrera presentada i les anteriors no es consideraran ni computaran.

Canvi d’una plaça assignada
En el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu canviar de grup o de curs només serà possible si queden places lliures al nou curs/grup escollit. Si no en queden passareu a la cua de la llista d’espera del curs/grup sol·licitat.

Renúncia a una plaça assignada
En el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu renunciar-hi, caldrà que ho notifiqueu per correu electrònic a elgalliner@elgalliner.cat el més aviat possible per donar opció als alumnes en llista d’espera.

Si en algun curs/grup no s’ocupa el mínim de places establert, aquest es pot anul·lar sense garantir plaça en un altre curs de característiques similars i/o iguals.

En els cursos on hi hagi baixes o es decideixi ampliar places es trucarà els preinscrits en situació de llista d’espera seguint l’ordre establert per sorteig.

Si desitgeu que el vostre fill/a figuri en el nostre book d’actors cal que ens porteu una foto seva actual (mida carnet).

En tots els cursos regulars es demana una edat mínima. Pel curs 2020/2021, cal que l’alumne, en el moment d’inscriure’s, tingui els anys fets o els faci durant el 2020. En els cursos intensius, cal tenir-los fets el dia d’inici del curs.

Places limitades. No es fan reserves.

El Galliner es reserva el dret d’anul·lar un curs si no hi ha un nombre d’alumnes suficient.

El Galliner es reserva el dret de donar de baixa als alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència.

Devolució de matrícules: no es retornarà cap matrícula un cop començat el curs.

Reconeixement de cursos

El Galliner expedeix certificats d’assistència de tots els cursos. Per obtenir-lo cal haver assistit a un 80 % de les hores lectives.

Molts dels cursos per a adults d’El Galliner estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Comprova-ho a la nostra web, curs per curs.