Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Matrícules

Avís important
En la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 els calendaris, ratios i altres informacions previstes en aquesta normativa es poden veure alterats. Consulteu la pàgina web i les xarxes socials de l’escola sovint per a possibles canvis.

Terminis de Preinscripció menors d’edat i adults. Curs 2020-21

Preinscripció oberta en els cursos que quedin places disponibles

Consulta de places i preinscripcions en el següent enllaç: PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21

En el cas que puguis seleccionar l’oferta desitjada:

 • Pagament de la taxa de matrícula (35€) per transferència bancària, indicant NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A + MATRÍCULA 20-21 al núm: ES30 0081 0086 0600 0107 1512 (Banc de Sabadell). Cal que ens feu arribar el comprovant de transferència al correu electrònic secretaria@elgalliner.cat

Si et trobes que no pots seleccionar l’oferta desitjada, selecciona’l a la llista d’espera. Nosaltres t’avisem!

Documentació necessària per a les matrícules

Un cop feta la preinscripció i en el cas que tinguis plaça assignada, rebràs un correu electrònic amb el full SEPA, les autoritzacions i la Declaració de responsabilitat familiar que cal que portis signat el 1r dia de classe. Si disposeu de signatura digital ens podeu fer arribar els papers signats per correu electrònic.

Rebreu el correu electrònic a la direcció que ens heu indicat a la preinscripció. Assegureu-vos d’escriure-la correctament. Si no rebeu la notificació comproveu la vostra bústia de correu no desitjat. En última instància, poseu-vos en contacte amb la Secretaria de l’Escola i us farem arribar la preinscripció.

ATENCIÓ: Si un cop feta la preinscripció (formulari) no fas el pagament de la matrícula dins els 3 dies naturals següents, perds la plaça i tot dret a reclamar-la. Totes les inscripcions que, en el moment de l’inici del curs no hagin portat tota la documentació signada queden anul·lades automàticament.

Pagament de la matrícula d’inscripció

Tot l’alumnat pagarà una matrícula en el moment de la inscripció. L’import es correspon a:

 • Nous Alumnes del curs 2020-21: 35€
 • Alumnes del curs 2019-20 matriculats dins el període de matriculació avançada: 50% sobre el preu de matrícula (17.5€)

Pagament de quotes mensuals

 • Cursos per a menors d’edat: 10 quotes anuals d’idèntic import. Es pagarà cada quota íntegre a mes vençut, això és, durant la primera setmana del mes següent.
 • Cursos per a adults: els cursos anuals equivalen a 9 quotes d’idèntic import. Es pagarà cada quota íntegre a mes vençut, això és, durant la primera setmana del mes següent.
 • Cursos intensius: Es pagarà la totalitat de l’import + matrícula en el moment de la inscripció. El pagament es pot fer presencialment mitjançant targeta de crèdit o dèbit, o a través de transferència bancària indicant NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A + NOM DEL CURS al núm.: ES30 0081 0086 0600 0107 1512 (Banc de Sabadell). Cal que ens feu arribar el comprovant de transferència al correu electrònic secretaria@elgalliner.cat

Altes i baixes de l’alumnat

Tot aquell alumne que vulgui donar-se d’alta a les activitats fora del termini d’inscripcions, un cop hagi començat el curs podrà fer-ho sempre que hi hagin places disponibles, tant pel que fa a adults o com a menors. Haurà de liquidar el cost de matrícula en el moment de l’alta. La quota íntegra corresponent es cobrarà durant la primera setmana del mes següent.

Tot aquell alumne que vulgui donar-se de baixa de les activitats, ho haurà de fer abans del 25 de cada mes, a fi i efecte de ser retirats dels llistats de cobrament mensual. En cas que no compleixi el termini, se li cobrarà la quota íntegre pertinent i no es procedirà a la devolució.

Descomptes

Si sou beneficiaris d’algun descompte caldrà acreditar-ho, amb la documentació pertinent, en el moment de dur-nos la documentació signada.

En els cursos per a menors d’edat hi ha descomptes per als alumnes que facin més d’un curs simultàniament, per a germans, amb el carnet de família nombrosa o monoparental, amb la Targeta acreditativa de la discapacitat o si els tutors estan en situació d’atur. En cap cas els descomptes són acumulatius.

En cursos regulars:

 • Socis de l’entitat (AGT) i altres entitats col·laboradores (APCC o AADPC i CRA’P).
 • Alumnes que facin més d’un curs simultàniament: 20% (adults) i 50 % (menors d’edat). A partir del 2n curs (el descompte s’aplica en el curs més econòmic).
 • Descompte familiar (germans o pares i fills): 15% . A partir del segon membre de la família.
 • Amb el carnet de família nombrosa o monoparental: 15%
 • Amb la Targeta acreditativa de la discapacitat: 15 %
 • En els cursos per a menors d’edat: 50% de descompte si els 2 pares estan a l’atur.
 • Estudiants d’entre 18 i 25 anys, jubilats i aturats: 15%. Cal presentar:
  • Estudiants: resguard de matrícula del curs actual.
  • Aturats: certificat del SOC amb un màxim d’antiguitat de 30 dies.

En la majoria de cursos intensius:

 • Si ja ets alumne/a d’ El Galliner: 20%
 • Si et matricules a més d’un intensiu: 10%  Descompte a partir del segon curs més econòmic.
 • Amb el carnet de l’ACET: 20%
 • En cursos per a professionals: 20% (amb els carnets AGT, APCC o AADPC i CRA’P).

Observacions

Cal que ompliu tots els camps obligatoris del formulari de preinscripció. El sistema no validarà la preinscripció si en queda algun de buit.

Em vull apuntar a més d’un curs
Si una mateixa persona vol inscriure’s en dos cursos o grups diferents caldrà que faci dues preinscripcions diferents.

Heu de fer un canvi en una preinscripció?
Cal fer-ne una de nova. Els tutors de les persones inscrites són les responsables, en última instància, de comprovar que la preinscripció s’hagi fet correctament. En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a vàlida la darrera presentada i les anteriors no es consideraran ni computaran.

Canvi d’una plaça assignada
En el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu canviar de grup o de curs només serà possible si queden places lliures al nou curs/grup escollit. Si no en queden passareu a la cua de la llista d’espera del curs/grup sol·licitat.

Renúncia a una plaça assignada
En el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu renunciar-hi, caldrà que ho notifiqueu per correu electrònic a elgalliner@elgalliner.cat el més aviat possible per donar opció als alumnes en llista d’espera.

Si en algun curs/grup no s’ocupa el mínim de places establert, aquest es pot anul·lar sense garantir plaça en un altre curs de característiques similars i/o iguals.

En els cursos on hi hagi baixes o es decideixi ampliar places es trucarà els preinscrits en situació de llista d’espera seguint l’ordre establert per sorteig.

Si desitgeu que el vostre fill/a figuri en el nostre book d’actors cal que ens porteu una foto seva actual (mida carnet).

En tots els cursos regulars es demana una edat mínima. Pel curs 2020/2021, cal que l’alumne, en el moment d’inscriure’s, tingui els anys fets o els faci durant el 2020. En els cursos intensius, cal tenir-los fets el dia d’inici del curs.

Places limitades. No es fan reserves.

El Galliner es reserva el dret d’anul·lar un curs si no hi ha un nombre d’alumnes suficient.

El Galliner es reserva el dret de donar de baixa als alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència.

Devolució de matrícules: no es retornarà cap matrícula un cop començat el curs.

Reconeixement de cursos

El Galliner expedeix certificats d’assistència de tots els cursos. Per obtenir-lo cal haver assistit a un 80 % de les hores lectives.

Molts dels cursos per a adults d’El Galliner estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Comprova-ho a la nostra web, curs per curs.