PLA REOBERTURA DE CENTRE 2020-21

Introducció

El proper 21 de Setembre començarem el nou curs 2020-2021 i la situació d’aquest moment necessita d’un pla d’actuació que ens permeti la represa de l’activitat preservant en tot moment la salut tant de l’alumnat com de l’equip educatiu i administratiu.

Així doncs, seguint els requeriments del Protocol que aquests últims dies s’ha presentat des dels Departaments d’Educació i de Salut de la Generalitat de Catalunya, hem preparat el Pla de Reobertura del Centre de formació teatral El Galliner amb les mesures següents:

Requisits bàsics

 • El Centre ha de tenir disponible i actualitzat un fitxer amb les dades de filiació i contacte de l’alumnat pel cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.

Requisits d’accés al Centre

 • Els pares/tutors han de verificar, abans d’anar a l’Escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no presenti cap símptoma de malaltia. El primer dia de classe hauran d’entregar al Centre el document Declaració responsable famílies

Instal·lacions

 • Es mantindrà la distància de seguretat.
 • Les aules i els elements d’us didàctic es desinfectaran abans i després de cada classe.
 • A part de l’habitual neteja i desinfecció diària, es procedirà a la ventilació de les aules diverses vegades al dia.
 • No es permetrà que l’alumnat s’ajunti en grups fora de les aules.
 • El professorat serà el responsable de ventilar l’aula abans i després del seu ús.

Utilització de les instal·lacions

Organització entrades i sortides

Entrades

 • L’alumnat haurà d’accedir al Centre amb el temps suficient per tal de poder estar correctament equipats per l’inici de les classes amb puntualitat.
 • L’alumnat major de 6 anys haurà de venir amb mascareta (mantenint-la posada cobrint nas i boca fins entrar a l’aula).
 • L’alumnat es netejarà les mans abans i després de classe a més d’utilitzar el líquid hidroalcohòlic que trobaran a l´entrada del Centre i en altres llocs de l’Escola.
 • L’alumnat esperarà a la plaça Diputació (plaça de davant de la porta principal d’El Galliner) 10 minuts abans de l’inici de les classes. El professorat serà l’encarregat de recollir-lo i dur-lo a les aules.
 • Abans d’entrar al Centre es mesurarà la temperatura corporal de tot l’alumnat. Si un alumne/a presenta símptomes de febre (37,5º) no podrà accedir al recinte. Haurà de tornar a casa .
 • L’alumnat que faci classe a l’aula 1 i 2 (planta baixa) accedirà per la porta del carrer de l’aula 2.
 • L’alumnat que faci classe a les aules 3,4 , 5 i 6 accedirà per la porta del Conservatori.
 • Un cop entrat a les aules LES PORTES QUEDARAN TANCADES. Es demana puntualitat per al bon funcionament de les classes.
 • Excepcionalment, l’alumnat que arribi tard accedirà per la porta de la Biblioteca i serà Secretaria qui porti a terme el control de temperatura.

Sortides

 • El professorat serà l’encarregat d’acompanyar l’alumnat a la plaça Diputació. Preguem puntualitat a l’hora de la recollida igual que a l’hora de l’entrada.

Classes

 • L’alumnat tindrà assignada l’aula on s’impartirà la classe a la que han d’assistir.
 • Cal que l’alumnat vingui canviat de casa. En as que no pugui ser, cal que porti una bossa per dipositar-hi tota la roba del carrer i les sabates. Aquesta bossa l’entrarà a classe.
 • Caldrà portar mitjons nets. Les classes no les faran descalços ni amb els mitjons del carrer.
 • El professor portarà mascareta obligatòriament. L’alumnat també sempre que no es pugui mantenir la distància.
 • L’alumnat haurà de portar el seu material fungible (boligraf, fulls de paper, etc.)
 • L’alumnat haurà de portar una cantimplora d’aigua per beure.

Secretaria

Atenent a les recomanacions de les autoritats sanitàries no podrà haver-hi persones esperant en la recepció.

Per norma general les famílies no accediran a l’escola i quan ho hagin de fer per una qüestió administrativa o pedagògica, ho faran amb cita prèvia, enviant un correu electrònic a elgalliner@elgalliner.cat.

Horari d’atenció presencial: de dl. a div. de 18 a 19 h

Objectes perduts

 • En situació de COVID no ens fem responsable dels objectes perduts. Les mascaretes i altres objectes perduts que trobem dins de l’aula al finalitzar la classe, seran llençats.

Activitats

 • Fins a previ avís queden anul·lades totes les activitats dins i fora del Centre.
 • No es farà cap mena de celebracions.

Serveis

 • Biblioteca: fins a previ avís no hi haurà servei de biblioteca.
 • Vestuari: amb cita prèvia enviant un correu a vestuari@elgalliner.cat. Horari: dimarts, de 10 a 15 h // dijous, de 15,30 a 20,30 h.
 • Carnet: es donarà el 1r dia de classe.
 • Fitxer de Càstings: fins a nou avís, no es pot consultar els fitxers de càsting.

Professorat i Personal Administratiu

Durant el temps de permanència a les instal·lacions es prendran totes les mesures de protecció i prevenció sanitàries:

 • Utilització de mascareta que cobreixi nas i boca.
 • Neteja i desinfecció de mans en l’accés a les instal·lacions i després de les classes.
 • Manteniment de la distància de seguretat (excepte en els moments en que l’activitat didàctica no ho faci possible).
 • Seguiment i control del compliment de les mesures de protecció i prevenció per part de l’alumnat.

Seguiment i control

 • En el cas que un alumne/a presenti símptomes durant la classe se’l portarà a una altra aula amb la companyia d’un adult i es trucarà als pares perquè el vinguin a buscar. En cas que sigui COVID es trucarà a tots els seus companys de grup perquè facin la quarantena.
 • El grup en quarantena farà classe a través de material didàctic que enviarem des de l’escola.

Activitats i tallers

Inscripcions

Perquè realitzar una nova inscripció per a començar o bé contactar amb nosaltres si necessites més informació sobre el centre