Concurs del cartell anunciador del curs 2022/2023

El Centre de formació teatral El Galliner, en el procés de preparació del curs 2022/2023, convoca el concurs del cartell per anunciar-lo, d’acord amb les següents bases:

1.- L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar el curs 2022/2023 del Centre de formació teatral El Galliner.

2.- Adreçat a majors de 18 anys. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres. Es podran presentar també obres realitzades conjuntament per dues o més persones.

3.- Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la foto reproducció i la impressió en quadricromia. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

4.- El cartell ha de preveure un espai perquè el maquetador insereixi la llegenda “Curs 2022/2023. Centre de formació teatral El Galliner” i les dades informatives habituals. Vegeu els cartells d’altres cursos a la web de l’Escola.

5.- El format dels cartells serà de mínim DIN A3, o proporcionalment més gran a aquesta mida, sempre en format vertical. Les propostes s’hauran de presentar en un suport digital, fent-les arribar al correu coordinacio@elgalliner.cat, i hauran d’anar acompanyades de les dades de contacte de l’autor/s.

6.- El maquetador respectarà els criteris del dissenyador premiat a l’hora de fer les adaptacions per al programa imprès. L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calgui.

7.- El jurat, format pel personal del Centre de formació teatral El Galliner, farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin qualsevol punt de les bases. El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l’adequació a la temàtica, així com la versatilitat per adaptar-se a diferents formats. Així mateix, el jurat vol fer notar que el treball no ha de fer referència necessàriament al nom de l’Escola, tot i que fer-ho no en condicionarà la valoració.

8.- S’atorgarà un únic premi de 300 € per al cartell guanyador. D’aquesta quantitat es practicarà la retenció fiscal oportuna. El nom del guanyador/a figurarà en el programa del curs 2022/2023. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.

9.- El cartell guanyador quedarà en poder del Centre de formació teatral El Galliner, el qual es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell i programa del curs 2022/2023.

10.- La data final per a la presentació de propostes serà el dia 30 d’abril de 2022, a les 20 h. El veredicte es donarà a conèixer a tots els participants, via correu electrònic, durant el maig de 2022.

11.- El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa justificada.

Activitats i tallers

Inscripcions

Perquè realitzar una nova inscripció per a començar o bé contactar amb nosaltres si necessites més informació sobre el centre