Casa de Cultura de Girona. C. Dr. Gaspar Casal, 5. 17001 Girona · Tel. 972 205 884 · elgalliner@elgalliner.cat

Tècniques d’Actuació Teatral

El Galliner imparteix el Cicle formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral, uns estudis de 2 anys de durada pensats per formar actors i actrius professionals.

CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral

 

Descarregueu-vos el pdf, amb més informació, que trobareu a peu de pàgina.

Centre reconegut:

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Requisits d’accés

Per poder cursar el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral cal superar la prova d’accés pròpia d’aquest CFGS i acreditar:

 1. Tenir 18 anys (o complir-los durant aquest any)
 2. Tenir el títol de Batxillerat (independentment de la modalitat cursada) o equivalent, o bé complir un d’aquests requisits:
  • Tenir el títol d’un altre CFGS.
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS) fent les àrees de català, castellà, anglès i comentari de text (Història).
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Alumnat estranger: tenir el títol de Batxillerat homologat.

Si teniu dubtes de com accedir sense tenir el batxillerat, podeu descarregar-vos el ppt, facilitat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a peu de pàgina (Requisits per accedir sense titulació homologada).

També podeu consultar tota la informació (terminis, documentació, requisits i taxes) en el següent ENLLAÇ de la pàgina de la Generalitat de Catalunya.

Proves d’accés

IMPORTANT!
Les dates de les proves estan subjectes a l’evolució de la pandèmia i a les directrius que donin les autoritats estatals i el Departament d’Educació.

Inscripció a les proves. Documentació necessària

 • Formulari d’inscripció complimentat. Trobareu el document a peu de pàgina.
 • Fotocòpia del DNI (o passaport o NIE).
 • Foto de carnet.
 • Títol de batxillerat o document acreditatiu.
 • Pagament de la taxa d’inscripció a les proves d’accés (45€). Per transferència bancària, indicant NOM I COGNOMS + PROVA CFGS al núm: ES30 0081 0086 0600 0107 1512 (Banc de Sabadell)

Cal fer arribar la vostra documentació:

 • Per correu electrònic (secretaria@elgalliner.cat): juntament amb el comprovant de pagament de la taxa d’inscripció a les proves d’accés al CFGS (45€)
 • Presencialment: de manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no pugueu presentar els documents de forma telemàtica, cal demanar cita prèvia clicant el següent ENLLAÇ. L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres de 16h a 19h.

Característiques de les proves

Les proves d’accés consten d’un exercici individual de veu, cos i interpretació. L’aspirant ha de memoritzar:

 • un dels tres monòlegs a triar (noia o noi)
 • un poema a triar

A més, ha de preparar-se una proposta interpretativa pel monòleg per tal de poder-hi treballar el dia de la prova.

Trobareu aquest material en el següent ENLLAÇ.

Admissió al CFGS

El fet d’haver superat la prova no suposa l’obtenció de plaça escolar. Per tal de determinar les persones admeses al CFGS, s’estableix el criteri d’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a les proves d’accés fins a esgotar les places ofertades (18). En cas d’empat, les places s’adjudiquen per sorteig.
En el cas que la demanda de places sigui superior a l’oferta, tenen prioritat les persones que han superat les proves d’accés en el centre.

L’Escola comunicarà els resultats als aspirants via correu electrònic.
El Galliner expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d’accés. Aquest document té validesa, pel curs acadèmic següent, en qualsevol dels centres que imparteixen aquest CFGS.

Per completar la tramitació només cal abonar l’import de la matrícula (35€) en el termini indicat.

Calendari. Curs 2021-22

AVÍS IMPORTANT!
Per causa del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’Estat d’alarma com a mesura per evitar la propagació del COVID-19, e
l calendari pel curs 2021-22 és susceptible a modificacions.

Convocatòria de juny

 • Del 16 d’abril al 3 de juny: inscripcions a la prova específica d’accés.
 • 7 de juny: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova.
 • Del 8 al 10 de juny:  període de reclamacions, si s’escau.
 • 11 de juny: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
 • 28 de juny: prova específica d’accés. De 10 a 13 h.
 • 2 de juliol: llista provisional de qualificacions.
 • Del 5 al 7 de juliol: període de reclamacions, si s’escau.
 • 9 de juliol: llista definitiva de qualificacions.
 • Del 12 al 23 de juliol: matriculació. Cal que feu efectiu el pagament de la matricula per transferència bancària, indicant NOM I COGNOMS + CFGS 1 al núm: ES30 0081 0086 0600 0107 1512 (Banc de Sabadell). Cal que ens feu arribar el comprovant de la matricula per correu electrònic a l’adreça secretaria@elgalliner.cat (alumnes curs 20-21: 17,5€ // altres: 35€)

Les dates de les proves estan subjectes a l’evolució de la pandèmia i a les directrius que donin les autoritats estatals i el Departament d’Educació.

Convocatòria de setembre

 • Del 10 de juliol a l’1 de setembre: inscripcions a la prova específica d’accés.
 • 2 de setembre: llista provisional d’admesos i exclosos a fer la prova.
 • Del 3 al 7 de setembre:  període de reclamacions, si s’escau.
 • 8 de setembre: llista definitiva d’admesos i exclosos a fer la prova.
 • 9 de setembre: prova específica d’accés. De 10 a 13 h.
 • 14 de setembre: llista provisional de qualificacions.
 • Del 15 al 17 de setembre: període de reclamacions, si s’escau.
 • 20 de setembre: llista definitiva de qualificacions.
 • Del 21 al 24 de setembre: matriculació. Cal que ens feu arribar el comprovant de la matricula per correu electrònic a l’adreça secretaria@elgalliner.cat (alumnes curs 20-21: 17,5€ // altres: 35€)

Assignatures i professors

Primer any

Assignatura Professor

Acrobàcia
A més d’oferir un coneixement anatòmic de l’aparell locomotriu, es treballarà les tècniques acrobàtiques bàsiques en fase aèria (tombarelles, rondada...), com de mitjana complexitat (rondada amb salts, paloma...); tècniques individuals encadenades i col•lectives, i tècniques acrobàtiques amb material divers i aparells especialitzats (plint, bancs, minitramp...). finalment es treballaran exercicis d’acrobàcia teatral en petits grups: equilibris i formes jugades de complexitat mitjana. Docència: 66 h
Fer servir el cant com a expressió artística en el context comunicatiu, dominar els recursos tècnics i terminologia necessaris pel desenvolupament de la interpretació i relacionar els diferents elements anatòmics que intervenen en la pràctica de la veu cantada. A més, conèixer les característiques i possibilitats de la pròpia veu (extensió, timbre, flexibilitat i qualitat expressives). Docència: 33 h.
Viatge a l’interior de cadascú, per trobar el plaer de fer riure, jugant, parodiant i fent dels problemes el més gran dels nostres èxits. Desenvolupar el propi humor i prendre consciència del pallasso propi i aprendre a utilitzar-lo per expressar emocions i sensacions d’una manera espontània, creativa i divertida. Docència: 66 h.
Commedia dell'arte
Pretén convertir-se en la continuació lògica i orgànica del treball realitzat durant el curs de Màscara. És la forma de teatre total: gest, cos, veu, personatge, ritme, essència, joc, espectacularitat..., que ens permet arribar al final de tot un procés de forma festiva i, alhora, molt pedagògica. Docència: 66 h.
El moviment de l’actor. Aproximació al coneixement del seu cos com a eina indispensable en la formació teatral; explorar el potencial del moviment com a mitjà de llenguatge expressiu, capacitar l’alumnat en la percepció i l’anàlisi del moviment propi i/o dels altres i les seves diferents qualitats. Habilitar l’alumnat en l' autoconeixement dels recursos físics i en l'autocorrecció corporal. Docència: 66 h.
Dansa per a actors
Descobrir el propi moviment i experimentar amb les possibilitats expressives del nostre cos. Es posarà l’èmfasi en viure i interpretar el moviment des de l’energia i l’emoció. Es combinaran exercicis d’improvisació amb propostes coreogràfiques de creació col•lectiva. Docència: 66 h.
Dicció catalana
Per conèixer el sistema fonètic català i saber reconèixer els ritmes del text. Presa de consciència de la pròpia parla i coneixement de la llengua. Introducció a l’estudi i l’aplicació de l’estàndard oral, amb tota la seva flexibilitat (variants, àmbits d’ús i registres). Pràctiques d’ortologia i prosòdia. Es treballaran diferents textos en vers i en prosa, de diferents gèneres i estils, (puntuació i entonació, mètrica, accent i ritme). Docència: 66 h.
Història del teatre
Aquesta assignatura té com a finalitat oferir a l’alumnat un recorregut per la història bàsica de l’art escènic, des dels grecs fins als nostres dies. Amb l’ús de diverses eines l’alumne/a podrà fer una aproximació històrica de l’evolució del teatre, les característiques del text, tècniques i espais de representació i context històric de cada època. Docència: 66 h.
Interpretació I
Introducció als principis fonamentals del fet actoral: la desinhibició, l’observació, l’escolta, la disciplina i els hàbits de treball i la capacitat d’improvisació. Introducció al treball d’escenes i als conceptes de subtext, antecedent, versemblança i quarta paret. Docència: 132 h.
Lluita escènica
Treballar el moviment de lluites, de combat, de baralles tecnificades per la seva adaptació a l’escena teatral amb armes (atacs rectes, talls, cops descendents, laterals, punxades...) i sense armes (bufetada, forcejament, estirades de cabell, puntades i trepitjades, travetes i projeccions). Coreografies en parelles i en grup, amb armes i sense, realistes i ornamentades. Docència: 33 h.
Assignatura orientada a la presa de consciència de la importància del gest a l’hora d’interpretar tant a nivell individual com col•lectiu. Aprendre a comunicar-se sense paraules i a desenvolupar la capacitat gestual pròpia de cadascú. Es començarà amb la introducció al treball de la màscara tot utilitzant la màscara neutra (la màscara que hi ha sota totes les màscares) cercant rendibilitzar el moviment i el seu grau òptim d’expressió. A continuació es treballaran les màscares expressives, que, sense ser totalment definides, esbossen la caracterització dels personatges. Docència: 66 h.
Parlar en públic
Assignatura pràctica d’introducció a l’oratòria on es treballarà l’autopresentació i l’anàlisi d’altres oradors, la claredat del llenguatge verbal i la seva precisió, així com la importància del llenguatge no verbal (proxèmica, posició del cos, gesticulació, expressió facial...). També es treballaran tècniques de desinhibició i consciència corporal. Docència: 33 h.
Iniciació en la descoberta de la pròpia veu. L’observació i l’experimentació són les principals eines per conèixer les possibilitats de la veu. Es posa especial atenció en el treball postural i la relaxació i s’introdueixen conceptes bàsics de respiració i desbloqueig de la veu. Durant tot el curs es posa l’alumnat en contacte amb els principis bàsics de la tècnica vocal. Docència: 66 h.

Segon any

Assignatura Professor

Càmera en anglès
Treball d’interpretació davant la càmera, amb textos en llengua anglesa. D’una banda es treballarà la dicció en anglès i de l’altra les diferents tècniques interpretatives davant la càmera: conèixer els diferents registres (comèdia i drama) i aprendre a ajustar la seva interpretació en funció de si és cinema, seatcome, culebrot... També es treballaran les eines tècniques que s'utilitzen en un rodatge com ara les marques, els diferents plànols, posicions, enfoc, muntatge. Docència: 66 h.
Continuació de Cant I aprofundint en la capacitat d’interpretació a partir d’un text musicat i fent servir el cant com a expressió artística. Es treballarà la comprensió del text, la dicció i el fraseig, la implicació emotiva i la construcció del personatge, la memòria musical i textual, saber interpretar el repertori amb la correcta afinació i precisió rítmica i ser capaç d¡’actuar en públic amb autocontrol, domini de la memòria i amb capacitat comunicativa. Docència: 33 h.
Com fer classes de teatre
Assignatura pràctica on es donen eines i recursos pedagògics per impartir classes de teatre a preadolescents, adolescents i adults: saber programar les classes i el curs per treballar de forma coherent i metòdica. Dotar-se d’un seguit de tècniques teatrals orientades a fomentar en l’alumnat les capacitats creatives, comunicatives i expressives, desenvolupar-ne la sensibilitat i la sensitivitat, la presa de consciència del propis cos, de l’espai, de la interrelació amb els companys, hàbits de treball i disciplina sempre d’una manera lúdica. Docència: 33 h.
L’actor en moviment. Continuació i evolució de Cos I. A més del treball específicament de col•locació postural, es posa l’accent en dotar l’alumnat d’una independència en la construcció del seu propi entrenament corporal i en potenciar la seva creativitat a través del moviment i l’aplicació d’aquesta creativitat en situacions dramàtiques. Docència: 66 h.
Dansa creativa
Aprofundir en el treball sensorial per la creació, l’escolta del nostre espai intern i la seva fluïdesa en el moviment, la mirada des de la presència i l’energia de permetre’s estar en el moment present, experimentarem amb la veu-cos, amb la vivència del propi moviment i la seva improvisació per la creació individual i de grup. Docència: 66 h.
Dicció castellana
Per a un aprenentatge de la fonètica castellana correcta, i millora de la dicció, mitjançant exercicis vocàlics i articulatoris, i pràctiques en textos i en parla espontània. Identificació d'errors i mals hàbits adquirits, per tal de definir estratègies per corregir-los. Millora de l'articulació de les paraules. Solució a problemes de pronunciació. Integració de la coarticulació. Millora de la claredat del discurs: Entonació, fluïdesa i ritme. Eliminació de la segmentació. La pausa. Adequació al text científic, interpretatiu... . Docència: 66 h.
Escenografia
Interpretació II
Tot continuant el coneixement i pràctica dels principis del fet actoral a partir de la tècnica de la improvisació, s’introdueix el treball de text, la comprensió dels elements bàsics d’una escena teatral i la seva posada en pràctica. Docència: 132 h.
Preparació al càsting
Assignatura teorico-pràctica que ens ajudarà a aprofundir de forma ràpida en tots els aspectes del càsting per a teatre, cinema i televisió. Es treballarà l’entrevista personal, el videobook , les fotografies i la imatge personal, saber desenvolupar la tècnica per a l'audició davant de la càmera. Els alumnes hauran de preparar diferents monòlegs de comèdia i drama. Docència: 33 h.
Producció teatral
Passar de tenir una idea a realitzar un projecte requereix un procés i un mètode d’anàlisi, organització i desenvolupament de cada apartat per, finalment, materialitzar-lo en el document apropiat per a la seva presentació i defensa a les entitats, institucions i gestors culturals que correspongui segons la naturalesa i objectius del projecte. Assignatura teòrico-pràctica per aprendre com elaborar un projecte, com fer un pressupost, com demanar una subvenció i com confeccionar un protocol d’actuació i un calendari per a les produccions executives. Docència: 33 h.
Projecte integrat (L’estètica de l’artista i la pràctica de l’actor)
Assignatura teòrico-pràctica que té caràcter global i integrador dels diferents sabers i tècniques presents en el cicle i que incentiva l'alumnat a reflexionar sobre l'art, l'artista, l'intèrpret i la seva funció pràctica en la societat. Aquesta assignatura s’estructura en dues parts. La primera fa un recorregut estètic des de les primeres avantguardes artístiques fins al segle XXI generant reflexions al voltant del concepte d’artista i la implicació de l’actor com a creador dins la societat que li toca viure. La segona, més pràctica, ajudarà a planificar i executar el propi projecte creatiu incentivant l’autonomia i la capacitat de gestió d’expectatives, de temps i d’energia al llarg d’un procés de creació individual. Aquest procés s’haurà de plasmar en una memòria escrita per prendre consciència de com ha anat i quina és l’autovaloració que se’n fa. Docència: 66 h.
Taller escènic
Com a continuació del treball d’anàlisi d’escenes, es cerca potenciar la creativitat i la imaginació de l’actor en la creació de personatges: trets físics i psicològics, història del personatge, la seva caracterització (veu, cos, vestuari, maquillatge...). Docència: 217 h.
El segon curs de veu és la continuació del primer curs; assimilació dels coneixements apuntats al curs anterior, ampliació del grau de coneixement i conscienciació respecte els propis hàbits (bloquejos musculars, respiratoris, sonors...) i creació de nous hàbits en l’ús de la veu. Introducció al treball del text: emissió, projecció, intencionalitat i capacitat expressiva en dir un text... . Docència: 66 h.
Període:
2021/2022
Preu:
Preu: 4.000€ (anuals)
De setembre a juny (10 quotes a mes vençut): 400€ (quotes mensuals via domiciliació bancària)
Matrícula: 35€ (mitjançant ingrés bancari) [descomptes]
Horari:
Dilluns, de 09:00 a 15:00 h.
Dimarts, de 09:00 a 15:00 h.
Dimecres, de 09:00 a 15:00 h.
Dijous, de 09:00 a 15:00 h.
Divendres, de 09:00 a 15:00 h.
Calendari:
Del 13 de setembre al 22 de juny del 2022 [calendari escolar]
Matriculació:

Inscripcions per a les Proves específiques d'accés (convocatòria de setembre):
Del 16 d'abril al 3 de juny. Per via telemàtica o presencialment sol·licitant cita prèvia al tel. 972 205 884 (de 9h a 14h) o bé enviant un correu a secretaria@elgalliner.cat

Inscripcions per a les Proves específiques d'accés (convocatòria de setembre):
Del 10 de juliol a l'1 de setembre. Per via telemàtica o presencialment sol·licitant cita prèvia al tel. 972 205 884 (de 10h a 14h.) o bé enviant un correu a secretaria@elgalliner.cat

+info:

De setembre a juny [calendari escolar]. Inici: 13 de setembre de 2021

El CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (decret 85/2015 de 2 de juny).

Vols més informació sobre l‘Escola, el Pla d’Estudis del Cicle i les sortides professionals? Contacta amb nosaltres, de 9h a 14h.: T. 972 205 884 / secretaria@elgalliner.cat